Ettevõttele

Alternatiivturu eesmärk ja olemus:

 • Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete võimalus kaasata täiendavat kapitali väärtpaberiturult
 • Analoogia reguleeritud väärtpaberituruga, kuid märksa madalamad sisenemisbarjäärid
 • Teadlike investorite võimalus mitmekesistada investeerimisportfelli, lisada riskantsemaid elemente

First North on OMX Exchanges´i loodud alternatiivturg, mis esialgselt toimis Põhjamaades, kuid pakub ettevõtetega kauplemisvõimalust kõigis Baltimaades alates 2010. aasta novembrist.

Alternatiivturu First North eesmärk on anda leebemate reeglite abil laiemale ringile ettevõtetele võimalus arenguhüppe rahastamiseks ning tekitada börsiettevõtete järelkasv, pakkudes samal ajal täiendavaid investeerimisvõimalusi investoritele.

Nõuded ettevõtetele:

 • Aktsiad on vabalt võõrandatavad
 • Lepinguline suhe nõustaja ja börsiga
 • Ettevõtte kirjelduse või prospekti koostamine
 • Tahe ja valmisolek info avalikustamiseks
 • Kvantitatiivsed nõuded puuduvad
 • Ettevõtte seisund ega tegevus ei tohi ohustada investorite huvide kaitstust

Sobib ettvõtetele, kellel on:

 • Täiendava kapitali vajadus
 • Ambitsioonikad laienemisplaanid
 • Praktikas toimiv äriplaan ja strateegia
 • Soov suurendada oma avalikku nähtavust
 • Tegevusalade osas mingeid eelistusi ega välistusi pole

Alternatiivturu eesmärk ja olemus:

Seetõttu ei ole alternatiivbörs neile, kes dividendiaktsiatele panustades loodavad stabiilsele, kuid vähetootlikule tulule. Põhinimekirjas olev ettevõte võib omada vähem ambitsiooni kasvada, mis tähendab ka seda, et ta võib maksta rohkem dividende. Selge on ka see, et kui ettevõte vajab jõulist laiendamist ning osaleb alternatiivbörsil, siis laienemise ajal ei ole mõistlik maksta lähitulevikus dividende, kuna ettevõte ei ole kasumis, vaid vajab jooksvalt ja püsivalt investeeringuid.

Kasvuettevõtetel võivad olla näitajateks uuele turule sisenemine, uue toote turule toomine või mingisuguse lisandväärtuse loomine kliendile, samuti koostöölepingu sõlmimine, strateegiliste koostööpartnerite kaasamine.

See on plusspunkt börsile investeerimise kasuks. Samuti on ühisrahastusplatvormide miinuseks, et olemasolevate portaalide järelturg on hetkel kas olematu või väga kohmakas, mistõttu ei pruugi mitme aasta jooksul olla võimalik enda investeeringut realiseerida.

Näiteks on emitendil pärast kauplemisele võtmist info edastamise kohustus läbi alternatiivbörsi süsteemi. Lisaks on emitendil kohustus sõlmida kogu kauplemisele võtmise perioodiks leping sertifitseeritud börsi nõustajaga, kellel on omakorda kohustused vastavalt alternatiivturu reglemendile.

Paljud ettevõtted kasvavad sealt välja ja lähevad reguleeritud turule, kus neil on ligipääs suurematele institutsionaalsetele investoritele ja seega suurematele emissioonisummadele. Alternatiivturg ei ole direktiivi tähenduses reguleeritud turg, vaid mitmepoolne kauplemissüsteem. Samas on see väärtpaberituru oluline komponent, kuna see on justkui eelnev etapp nendele ettevõtetele, kes järgmise sammuna kavatsevad oma aktsiad börsil noteerida. See on ühtlasi väike- ja keskmistele ettevõtetele sobiv kauplemissüsteem, mille kaudu saaks kaasata erinevate fondide ja ka erainvestorite investeeringuid.

Allikad: Äripäev: endine rahandusminister ja reformierakondlane Aivar Sõerd, Redgate Capitali juhtivpartner Aare Tammemäe, Investorite Liidu üks asutajatest Swen Uusjärv

Mis on alternatiivturg?

 • See on börsi üks kauplemisvorme. Teda eristab põhinimekirja ja lisanimekirja aktsiatest riskitase, milles väljendub aktsiakapitali ja tegutsemisaja erinevus.
 • Tallinna börsi alternatiivbörsi koosseisus on ka võlakirjade kauplemisplatvorm. Kui võtta juurde ka võlakirjad, siis Eesti ettevõtetest on alternatiivbörsil First North lisaks Linda Nektarile ka Mainor Ülemiste võlakirjad. Viimastega on alates kauplemisele võtmisest 2015. a novembris tehtud 12 tehingut, 229 võlakirjaga ning kauplemise käive kokku on olnud 230 846 eurot.
 • Esimene võlakiri Eestist alternatiivturul First North oli Finora Capitali võlakiri 2015. a kevadel, kuid ettevõte võttis nad vabatahtlikult kauplemiselt maha, kuna finantsinspektsiooni tõlgenduse järgi ei tohi krediidiandjad avalikult võlakirju pakkuda, sest see on FI arvates võrdne deposiitide kaasamisega, mis nõuab pangalitsentsi. Mitmed suured krediidiandjad kaalusid enne seda samuti First Northile minekut, kuid pärast FI vastava märgukirja avaldamist loobusid sellest.
 • Baltimaades on alternatiivturul kokku 4 võlakirja (Bobutes paskola, Baltic Mill, Modus Energija, Mainor Ülemiste) ja 3 aktsiat (Linda Nektar, K2 LT ja Baltic Telekom).

Põhjamaade First Northil aastatel 2006-2012 aastal toimunud IPOde statistikast selgub veel seegi, et alternatiivturu vahendusel raha kaasanud ettevõtete töötajate arv suurenes IPOle järgnenud aastatel keskmiselt 36,5% (võrdluseks: kõigi eraettevõtete töökohtade keskmine kasvumäär Rootsis on 1,5%). See töötab terve majanduse hüvanguks.

Miks minna alternatiivturule?

 • Laiemad võimalused lisakapitali kaasamiseks
 • Tuntus, läbipaistvus, pidev tähelepanu ettevõttele
 • Suurem usaldusväärsus partnerite ja klientide silmis
 • Lisavõimalus võtmetöötajate paremaks motiveerimiseks
 • Klientide sidumine ettevõttega läbi aktsionäri staatuse
 • Ettevõtte turuväärtuse kujunemine (ülevõtmiseks?)
 • Järelturu loomine ettevõtte aktsiatele
 • Kaubeldavad aktsiad kui maksevahend ülevõtmistel
 • Suurem efektiivsus, turu kohene tagasiside otsustele
 • Soovi korral esimene samm börsiettevõtte staatuse poole
 • Väljumisvõimalus senistele investoritele.

Selgitused:

Ettevõtte kirjeldus ja Väärtpaberikirjeldus First Northil

 • Emitent peab koostama ja avalikustama Ettevõtte Kirjelduse koostöös oma Nõustajaga.
 • Ettevõtte Kirjeldus peab sisaldama vähemalt alljärgnevat informatsiooni:
  • Emitendi kirjeldus, sealhulgas ärimudel, organisatsiooni struktuur, konkurentsivõime, kõige olulisemad turud, kõige olulisemad riskifaktorid ja kauplemisele võtmise taotlemise põhjused, sealhulgas laekuva tulu kasutamine;
  • 5% ületavate omanike struktuuri kirjeldus (aktsionäride nimed, kes omavad 5% või enam emitendi hääleõigustest või osalusest, s.t olulist osalust, nii otseselt kui ka kaudselt, s.t ka seotud isikute ja kontrollitavate äriühingute kaudu) ja kõigi juhatuse ja nõukogu liikmete, tegevjuhtkonna ja Nõustaja osalused emitendi aktsiakapitalis;
  • Börsi poolt nõutud informatsioon Emitendi juhatuse ja nõukogu liikmete kohta;
  • informatsioon Nõustaja kohta, s.h tema ärinimi, registrikood, tegevusala ja Nõustaja esindajate nimed, kes Emitendile nõustamisteenust osutama hakkavad; samuti Nõustajaga sõlmitud lepingu tähtaeg;
  • kogu informatsioon First North’ile kauplemise võetavate finantsinstrumentide ja nende emissiooni/pakkumise kohta, sealhulgas finantsinstrumentide liik, emissiooni valuuta, emissiooni kogumaht, finantsinstrumentidega seotud õigused, emitendi aktsiakapitali suurus, finantsinstrumentide pakkumise ja märkimise kord ja kogu muu emissiooni ning finantsinstrumentidega seotud informatsioon, mis on vajalik First North’ile kauplemisele võtmiseks;
  • informatsioon käimasolevate või eelmistel aruandeperioodidel toimunud Emitendi vastu algatatud kohtumenetluste, kõigi pankrotiavalduste ja alustatud pankrotimenetluste kohta, aga ka kõigi kohtumenetluste kohta, mis on seotud pettuse või majandusalaste rikkumistega, millesse on segatud Emitendi juhatuse või nõukogu liikmed või teised Emitendi töötajad (juhtivtöötajad);
  • Emitendiga tehingute kirjeldused Emitendi oluliste omanike ning juhatuse ja nõukogu liikmete ja teiste juhtidega, samuti nende lähedaste ja seotud isikutega; seejuures loetakse seotud isikuteks Börsi Reglemendis nimetatud isikud;
  • kõigi aktsiatel baseeruvate boonusprogrammide, erakorraliste boonusprogrammide jne kirjeldused, sealhulgas selliste programmide turuväärtus;
  • oluliste lepingute/patentide kirjeldused jne; Käesoleva Reglemendi mõistes loetakse oluliseks iga leping/patent, mille väärtus ületab kümme (10) % Emitendi konsolideeritud omakapitalist. Emitendi tütarettevõtja loetakse oluliseks, kui tema bilansimaht, käive või puhaskasum/-kahjum moodustab viimase aastaaruande kohaselt kümme (10) või enam protsenti kontserni konsolideeritud bilansimahust, käibest või puhaskasumist/-kahjumist;
  • Emitent peab esitama informatsiooni planeeritud edasise tegevuse kohta, planeeritavate finantstulemuste prognoosi ja selle põhjenduse;
  • muu oluline informatsioon, mis võib mingil viisil mõjutada investori otsust Emitendi finantsinstrumendi suhtes või mis võib mõjutada nende hinda
  • Võlainstrumentide emitent, kelle finantsinstrumentidega kaubeldakse Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi reguleeritud turul, teisel First North turul või muus samaväärses kauplemiskohas, esitavad Ettevõtte Kirjelduse asemel Väärtpaberikirjelduse, mis peab sisaldama punktis 6.2.5. sätestatud teavet, tingimusel, et ülejäänud punktis 6.2. sätestatud teave on vähemalt inglise keeles avalikult kättesaadav ning selle asukohale on Väärtpaberikirjelduses osundatud.
  • Juhatus vastutab Ettevõtte Kirjelduse eest ning Juhatuse liikmed peavad allkirjastama Ettevõtte Kirjelduse, kinnitades selle õigsust ja täielikkust; nimetatud nõudeid kohaldatakse ka Väärtpaberikirjelduse suhtes.
  • Juhul kui peale Ettevõtte Kirjelduse või Väärtpaberikirjelduse esitamist Börsile koostatakse ja avalikustatakse kehtiva Prospektidirektiivi alusel koostatud prospekt, asendab viimane eelnimetatud dokumente.
ÜLES