Miks tuua ettevõte börsile ?

Põhjused, miks ettevõtted avalikuks lähevad ja aktsiad börsil noteerivad on erinevad, kuid tihti on peamiseks põhjuseks vajadus kapitali järele. Näiteks võib kasvaval ettevõttel olla vaja lisakapitali, et viia ellu laienemisplaanid, suurendada kulutusi uurimis- ja arendustööle või turundusele. Noteerimine annab ligipääsu kapitalile.

Ligipääs kapitalile

Börsil noteerimine annab ettevõttele võimaluse kaasata rahalisi vahendeid oma tegevuse laiendamiseks nii börsile tulles läbi viidava  pakkumisega kui ka tulevikus korraldatavate võimalike lisaemissioonidega. Samuti annab börsiettevõtte staatus parema reputatsiooni, mis omakorda loob eeldused lihtsamaks ja odavamaks ligipääsuks kapitaliturgudele.

Likviidse turu loomine ettevõtte aktsiatele

Ettevõtte aktsiate noteerimine loob eelduse selleks, et ettevõtte väärtpaberitega kauplemine muutub oluliselt hõlpsamaks. Investoril on võimalus börsi lahtioleku ajal viivitamatult väärtpabereid osta või müüa hetke parima hinnaga. Börsil kauplemine annab ettevõtte asutajatele ja investoritele soovi korral võimaluse realiseerida varem tehtud investeering turul kehtiva hinnaga ning kasutada saadud vahendeid mujal uuteks investeeringuteks.

Personali suurem motiveeritus

Noteerimine annab ettevõtte omanikele ja juhtkonnale suurepärase ning paindliku võimaluse personalile täiendavate motivatsiooniskeemide loomiseks. Palgatöötaja siirdumine omanikeringi tagab töötaja oluliselt suurema motiveerituse ning vastutustunde, tal tekib otsene huvitatus ettevõtte väärtuse pideva kasvatamise vastu.

Omanikele parem võimalus osaluse vähendamiseks

Börsil noteeritud ettevõtte omanikel on aktsiate suurema likviidsuse tõttu soovi korral kergem osalust vähendada ja hea hinnaga maha müüdud osalus uutesse ideedesse investeerida.

Tuntus ja tähelepanu

Börsil noteerimine suurendab ettevõtte tuntust ning suurendab meedia tähelepanu ja üldsuse huvi ettevõtte vastu. Börsil noteerimisega kaasnev kohustuslik andmete avaldamine ettevõtte majandustegevuse kohta näitab ettevõtte soovi olla avatud, tegutseda aktsionäride huvides ning järgida häid juhtimistavasid. Börsil olevaid ettevõtteid kajastatakse ja analüüsitakse meedias kordades rohkem ja professionaalsemalt kui muid ettevõtteid.

Lojaalse kliendigrupi loomine

Investori staatus on üks võimalik kliendi kinnistamise võimalus: investor on alati huvitatud ettevõtte heast käekäigust.

Usaldusväärsus partnerite ja klientide silmis

Börsil noteerimine toob kaasa ettevõtte usaldusväärsuse kasvu klientide ja partnerite silmis ning läbipaistvuse suurenemise, sest börsiettevõttele kehtivad kõrgemad normid aruandluse ja ärieetika suhtes. Positiivset mõju avaldab siin ka avalikkuse kõrgendatud tähelepanu.

Suurem efektiivsus

Noteerimisprotsessi käigus toimuv ettevõtte tegevuse analüüs (due diligence),  edasine pidev teabe avalikustamise reeglite ning Hea Ühingujuhtimise Tava järgmine tagavad ettevõtte parema juhtimise.

Ettevõtte turuväärtuse kujunemine

Ettevõtte väärtpaberite börsil noteerimine aitab kaasa väärtpaberi õiglase hinna kujunemisele. Turuväärtus peegeldab investorite nägemust sellest, kui edukas on ettevõtte majandustegevus olevikus ja tulevikus. Aktsia hind börsil kajastab efektiivse turu korral kõiki antud hetkeni toimunud sündmusi, mis on loonud investoritele ettekujutuse ettevõtte tuleviku võimalustest ja turupositsioonist.

Allikas: www.nasdaqbaltic.com/market/

Millega peaks ettevõte noteerimisel arvestama ?

Mõjutatus kapitalituru olukorrast

Börsiettevõtte turuväärtus on mõjutatud ka teguritest, mille üle ettevõtte juhtkond ei oma mingit kontrolli – näiteks üldine väärtpaberituru või teatud sektori langus kogu maailmas.

Kontrolli vähenemine

Sõltuvalt uute investorite osalusest väheneb seniste omanike kontroll ettevõtte üle. Oluliste otsuste tegemiseks on aga vaja häälteenamust. Lisaks võib noteerimine juhtkonnale kaasa tuua aktsionäride surve ettevõtte väärtuse pikaajalise kasvatamise asemel firmast lühiajalist tulu saada (näiteks suuri dividende makstes). Samas – kui 70% ettevõtte aktsiatest on jagatud tuhandete investorite vahel, võib ka 30%line osalus tagada enamusosaluse ja otsustusõiguse.

Teabe avalikustamine

Börsireeglitest  tulenevalt on ettevõtte juhtkonnal varasemaga võrreldes lisakohustus – avaldada kogu teave, mis võib aktsiahinda vähegi mõjutada.

Väiksem privaatsus

Börsiettevõtted on meedia ja avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all, mistõttu võib ootustele mittevastavate majandustulemuste laialdane meediakajastus või muu negatiivne uudis tuua kaasa aktsiahinna languse.

Piirangud insaideritele

Ettevõtte siseteabe valdajatele ja nende lähedastele on seatud piirangud ettevõtte väärtpaberitega kauplemisel enne olulise teabe avalikustamist. Samuti on neil kohustus raporteerida oma tehingutest ettevõtte aktsiatega.

Börsil noteerimisega kaasnevad kulud

Väikese ettevõtte jaoks võivad börsile tuleku ja emissiooni korraldamise kulud lühemas perspektiivis ületada börsil oleku eeliseid.

Ettevõtte juhtkonna täiendav ajakulu

Ettevõtte juhtkonnal tekib börsile tuleku järgselt kohustus ettevõttes tekkiva ja liikuva teabe olulisust pidevalt hinnata ning vajadusel teave avalikustada. Samuti võtab olulist ressurssi investorsuhete korraldamine. Hea Ühingujuhtimise Tava järgmine nõuab ettevõttelt ressurssi nii ajas kui ka rahas, sest võimalik on mitmete sisemiste süsteemide ümbervaatamise vajadus.

ÜLES