1.1. Investoriteliit.ee töötleb kasutaja isikuandmeid ausalt, seadusega lubatud viisil ja ulatuses.

1.2. Investoriteliit.ee ja tema töötajad rakendavad kasutaja isikuandmete töötlemisel kõiki seadusega nõutavaid hoolsus- ja turvameetmeid, tagamaks kasutaja isikuandmete üksnes eesmärgipärase töötlemise ja kaitsmaks kasutaja isikuandmete tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

2.1. Investoriteliit.ee lähtub isikuandmete töötlemisel seadusega lubatud eesmärkidest. Investoriteliit.ee hoidub kasutaja isikuandmete eesmärgivastasest töötlemisest.

2.2. Investoriteliit.ee töötleb isikuandmeid eesmärgiga hõlbustada kasutajate poolt meie veebisaidi kasutamist, sealhulgas kasutajatega ja/või kasutajate vahel tehingute tegemist ja täitmist, aga ka eesmärgiga võimaldada Investoriteliit.ee-l seadusega ettenähtud nõuetest kinnipidamine.

2.3. Investoriteliit.ee peamised eesmärgid kasutajate isikuandmete töötlemisega seoses on järgmised:

2.3.1. kasutaja isiku nõuetekohane tuvastamine;

2.3.2. hindamaks kasutaja võimet kohaselt täita tehingutest ja kokkulepetest tulenevaid rahalisi kohustusi;

2.3.3. jälgida kasutaja tehtud tehingutest tulenevate rahaliste ja muude kohustuste kohast täitmist, ühtlasi nõuda vastavate kohustuste täitmist;

2.3.4. võimaldamaks Investoriteliit.ee-l kasutajale edastada Investoriteliit.ee tooteid, teenuseid ja nendega seotud reklaammaterjale ja/või -teateid, samuti Investoriteliit.ee-ga ühte kontserni kuuluvate isikute või muude Investoriteliit.ee kolmandatest isikutest koostööpartnerite tooteid ja/või reklaammaterjale- ja/või teateid ning teenuseid;

2.3.5. analüüsimaks kasutaja rahulolu ja eelistusi Investoriteliit.ee ja temaga ühte kontserni kuuluvate isikute toodete ja teenuste suhtes, võimaldamaks efektiivsemat toote- ja teenusearendust ja turundustegevust.

2.4. Investoriteliit.ee on õigus töödelda kasutaja iskuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui need on vajalikud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või kui sellised eesmärgid on õigustatud kasutajatega ja/või kasutajate vahel tehtud tehingute (sealhulgas laenudokumentide) täitmiseks või täitmise hõlbustamiseks.

3.1. Isikuandmete töötlejaks ja isikuandmete töötlemise eest vastutavaks isikuks on Investoriteliit.ee:
Investoriteliit.ee OÜ
Registrikood: 12272413
Aadress: Ülikooli tn 8, Tartu linn, Tartu maakond, 51003
E-post: info@www.investoriteliit.ee

3.2. Isikuandmete töötlemiseks loetakse eelkõige Investoriteliit.ee poolt kasutaja isikuandmete ja küpsiste kogumist, salvestamist, säilitamist, korrastamist, kasutamist, muutmist, edastamist, avalikustamist ja kustutamist, kuid samuti muid seaduses ettenähtud isikuandmete töötlemise tegevusi.

3.3. Investoriteliit.ee peab kasutajate isiku- ja muude andmete kohta andmebaasi, milles kajastatakse eelkõige järgmised kasutajaid puudutavad isikuandmed:

 • ees- ja perekonnanimi/juriidilise isiku nimi;
 • isikukood/registrikood;
 • sünniaeg;
 • sugu;
 • elu- ja/või asukoht;
 • sidevahendite andmed (telefon, e-post jne);
 • kasutaja arvuti IP-aadressi andmed;
 • suhtluskeel;
 • pangakonto andmed;
 • isikut tõendava dokumendi andmed;
 • tööd puudutavad andmed;
 • finantsandmed (muu hulgas andmed sissetulekute, võlgnevuste ja varasema maksekäitumise kohta, samuti andmed kasutajaga seotud isikute kohta);
 • muud andmed, mida kasutaja on Investoriteliit.ee-le edastanud või mida Investoriteliit.ee on omal algatusel kogunud õigusaktidega lubatud allikatest (sh meedia, interneti ja sotsiaalvõrgustike vahendusel ning muudest avalikest allikatest);
 • kasutaja veebilehe kasutajaandmed (kasutajanimi, veebilehe registreerimise algus ja lõpp jne);

informatsioon kasutaja poolt Investoriteliit.ee-s ja selle kaudu tehtud tehingute ja toimingute kohta (sealhulgas sõlmitud laenudokumentide kohta), sealhulgas sellistest tehingutest ja toimingutest tuleneva kasutaja maksekäitumise kohta.

3.4. Investoriteliit.ee võib kasutajate andmebaasis kajastada ka muid kasutajat puudutavaid andmeid, kui selleks on veebilehel või veebilehe kaudu tehtavate tehingute (sealhulgas laenudokumentide) täitmist silmas pidades õigustatud vajadus ja kui selliste andmete töötlemine ei ole vastuolus seadusega.

3.5. Kasutaja poolt Investoriteliit.ee-le käesolevates tingimustes kirjeldatud isikuandmete töötlemiseks (sealhulgas kasutaja isikuandmete edastamiseks ja avalikustamiseks käesolevate tingimuste punktis 4 (Isikuandmete edastamine ja avalikustamine) ettenähtud ulatuses) nõusoleku andmiseks loetakse hetke, kui kasutaja on liitunud ja registreerinud ennast Investoriteliit.ee kasutajaks.

4.1. Investoriteliit.ee-l on õigus kasutajate isikuandmeid edastada eelkõige:

4.1.1. kolmandatele isikutele, kelle majandus- või kutsetegevuseks on krediidivõimelisuse hindamine või muu samaväärne tegevus (sealhulgas krediidiinfo; maksehäireregister);

4.1.2. krediidiasutusele kasutaja tuvastamise eesmärgil;

4.1.3. kasutaja sõlmitud tehingutest ja tehtud toimingutest (sealhulgas laenudokumentidest) tuleneva(te) võl(g)a(de) sissenõudmiseks isikutele, kelle majandus- või kutsetegevuseks on võlgade sissenõudmise ja sellega seotud teenuste osutamine, aga samuti ka muudele isikutele, ametitele ja organisatsioonidele (sealhulgas kohtutäituritele, notaritele ja kasutajate poolt portaali kasutamise ja selle kaudu tehingute tegemisel tõusetunud vaidluste lahendamisega tegelevatele isikutele ja organisatsioonidele) kui see on vajalik Investoriteliit.ee-le ja/või veebilehe pidaja poolt oma kasutajatingimustes ja laenudokumentides kirjeldatud ülesannete ja funktsioonide täitmiseks;

4.1.4. teistele kasutajatele, hõlbustamaks kasutajate toimingute tegemist ja tehingute sõlmimist ja täitmist;

4.1.5. isikutele, kellele on Investoriteliit.ee-l kohustus edastada kasutaja isikuandmeid seadusest või muust õigusaktist tulenevalt;

4.1.6. Investoriteliit.ee-le raamatupidamisteenust osutavale isikule, samuti kasutajaga või kasutajate vahel sõlmitud tehingutega seoses õigusabi osutavatele isikutele.

4.2. Investoriteliit.ee-l on õigus käesolevate tingimuste punktis 4.1. kirjeldamata juhtudel edastada kolmandatele isikutele kasutaja isikuandmeid üksnes juhul, kui selleks on õigustatud huvi tulenevalt kasutajaga või kasutajate vahel sõlmitud tehingute täitmise hõlbustamiseks või tagamiseks ja sellisele isikule kasutaja isikuandmete edastamine ei ole seadusega vastuolus.

4.3. Investoriteliit.ee-l on õigus kasutaja isikuandmeid (eelkõige kasutaja nimi, elukoha aadress ja e-posti aadress) edastada isikutele, kellele Investoriteliit.ee on teinud ülesandeks kasutajale portaalipidaja toodete turustamise ja reklaami.

4.4. Kasutaja poolt Investoriteliit.ee kaudu tehtud toimingute ja sõlmitud tehingute (sealhulgas laenudokumentidest) tuleneva(te) rahalis(t)e võlgnevus(t)e korral on Investoriteliit.ee-l, tagatisagendil ja/või käesolevate tingimuste punktides 4.1.1 ja/või 4.1.3 kirjeldatud isikutel õigus avalikustada kasutaja isikuandmed (eelkõige nimi, isikukood/registrikood, võlgnevuse suurus) viisil, korras ja kanalite kaudu, mis ei ole keelatud seadusega. Investoriteliit.ee-l ja/või käesolevate tingimuste punktides 4.1.1 ja/või 4.1.3. kirjeldatul isikutel on õigus kasutaja isikuandmeid avalikustada siiski mitte varem kui 15 päeva möödumisel kasutaja võlgnevuse tekkimisest arvates. Kui seadus nõuab isikuandmete avalikustamiseks kasutaja nõusolekut, siis loetakse, et kasutaja on sellise nõusoleku Investoriteliit.ee-le või käesolevate tingimuste punktides 4.1.1 ja/või 4.1.3 nimetatud isikutele andnud Investoriteliit.ee kasutajaks registreerimisega ja liitumisega.

4.5. Investoriteliit.ee nõuab kolmandatelt isikutelt, kellele kasutajate isikuandmeid käesolevas peatükis 4 kirjeldatud eesmärkidel edastatakse, et nad töötleksid kasutaja isikuandmeid üksnes ja ainult käesolevas peatükis 4 ettenähtud eesmärkidel.

4.6. Investoriteliit.ee-l on õigus kasutaja isikuandmeid (eelkõige kasutaja nimi, elukoha aadress ja e-posti aadress) edastada Investoriteliit.ee võimalikkudele ema, – tütar ja sidusettevõtetele.

5.1. Kasutaja kohustub edastama Investoriteliit.ee-le käesolevates tingimustes kirjeldatud Investoriteliit.ee poolt nõutavad isikuandmed, mis peavad olema õiged, kehtivad ja täielikud.

5.2. Kasutaja kohustub Investoriteliit.ee koheselt teavitama isikuandmete muutumisest, samuti isikuandmete ebaõigsusest või kehtetusest, edastades Investoriteliit.ee-le ühtlasi ebaõigete ja/või kehtetute isikuandmete asendamiseks õiged ja kehtivad isikuandmed.

5.3. Kasutaja kannab täielikku vastutust, et tema isikuandmed oleksid õiged ja kehtivad kogu kasutaja poolt Investoriteliit.ee kasutajaks ja liitutud olemise aja jooksul.

5.4. Kasutajal on õigus igal ajal nõuda Investoriteliit.ee-lt teavet tema kohta Investoriteliit.ee poolt kogutud isikuandmete kohta, samuti selliste isikute kohta, kellele Investoriteliit.ee on edastanud kasutaja isikuandmeid. Selleks esitab kasutaja Investoriteliit.ee-le vastava vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse. Investoriteliit.ee täidab taotluse kümne (10) tööpäeva jooksul kasutajalt taotluse saamisest arvates. Seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses on Investoriteliit.ee-l õigus keelduda eelkirjeldatud teabe edastamisest kasutajale.

5.5. Kasutajal on õigus nõuda Investoriteliit.ee-lt kasutaja isikuandmete töötlemise lõpetamist ja Investoriteliit.ee-l on kohustus lõpetada kasutaja isikuandmete töötlemine, kui kasutaja on täitnud kohaselt kõik Investoriteliit.ee-ga, tagatisagendiga ja/või teise kasutajaga sõlmitud tehingutest (sealhulgas laenudokumentidest) tulenevad kohustused ja kasutaja ning Investoriteliit.ee, tagatisagendi ja/või teise kasutajaga sõlmitud lepingud on lõppenud.

5.6. Vaatamata käesolevate tingimuste punktis 5.5 sätestatule on kasutajal õigus igal ajal nõuda Investoriteliit.ee-lt teda puudutavate isikuandmete töötlemise lõpetamist käesolevate tingimuste punktis 4.3 kirjeldatud eesmärkidel.

ÜLES